Gamleby Brandkår

Brandkåren i Gamleby 1941

Den nybyggda brandstationen på Rosendalsvägen

Gamleby Brandkår 1938

Motorkurs vid den gamla brandstationen på Varvsgatan

Årsberättelse över brandkårens verksamhet 1941

Brandkårens manskap har bestått av 16 man inklusive befäl. Under året har kåren kallats till eldsvådor 5 gånger, varvid samtliga utryckningar skett med bil. Vid dessa tillfällen har sammanlagt 52 brandmän deltagit med 17 timmar vardera. 1200 meter slang har vid dessa tillfällen utlagts. Motorsprutans körtid har varit 10 timmar, varunder 125 liter bensin har förbrukats. Vid dessa eldsvådor har utryckningsersättning vid ett tillfälle erlagt av Gamleby kommun. Kostnaderna för de övriga har reglerats av olika försäkringsbolag.
Vid eldsvåda i köpingen den 25 november begärdes hjälp från Västerviks brandkår, emedan faran ansågs hotande och vatten ej fanns i ån utan måste tagas från viken. Då kåren ej förfogar över så mycket slang, att dubbla ledningar kunde utläggas från viken, ansågs denna försiktighetsåtgärd vara berättigad. Västevikskåren behövde emellertid icke ingripa, enär vi själva blevo herrar över elden.
Under året har 3 st brandposter tillkommit, vadan deras antal numera utgör 12.
Brandkåren har under året haft 13 st övningar med sammanlagt 30 timmar. I dessa övningar har samtliga brandmän deltagit. Alarmsystemet har fungerat tillfredställande och har utryckningarna skett så snabbt sig göra låtit
Sedan kåren nu fått brandstationen färdig, kan skötsel och vård av materialerna ske ordentligt och hoppas vi att brandväsendet skall vara vårt samhälle till skydd.

Gamleby i januari 1942

Einar Sjöberg, Hallström