Våra hembygdsgårdar

Myrkullen – hembygdsgården mitt i Gamleby

Båtmanstorpet Stenkullen från 1700-talen skänktes av Gamleby fattigvårdsstyrelse, det flyttades från Back i Heda till Myrkullen och invigdes 1954.
En av de båtsmän som bott i stugan var Jan Stagsegel, han var en av de sex båtsmän från Gamleby som blev borta i kriget med Ryssland 1788-1790. Det var en mörk period för Tjust knektar, inte mindre än 65 av de 106 soldaterna från Tjust båtsmanskompani stupade.

 

Loftbod från 1700-talet fick föreningen från Ramstad 1965. Ett rum på nedre våningen visar vad en gammal visthusbod innehöll. På övre planet finns ett rum med vävutrustning.
Ett annat innehåller jakt- och fiskeredskap. Loftbodar var knuttimrade förvaringsbodar byggda av furustockar, med en svalgång med en trappuppgång.

 

På redskapsboden från Ströms sterbhus i Heda sitter en klockstapel, en vällingklocka från prästgården Erneborg.

Vällingklockan ringde och kallade arbetarna på gården till deras måltider men också för att tala om tiderna på arbetsdagen. Vällingklockans klang gjorde att folk skrev dikter och ramsor, en börjar ”Blå välling och sur sill” och det var den som gett klockorna deras namn.

 

En gammal linbasta från Lockfall under Blekhem flyttades hit 1970. Användes på 60-talet som rökbasta. Efter rötningen skulle linet torkas, det breddes då ut på slanor över elden, där det måste vändas ofta för att bli genomtorrt.

På grund av eldfaran byggdes ofta linbastan ett stycke från byns övriga hus.

 

Ett vagnslider från prästgården Erneberg flyttades till Myrkullen och byggdes 1993 om till museum. Där förvaras mindre föremål i montrar, och i skåpen liksom i pärmar kan man studera Gamlebys historia i böcker, häften, kartor och många bilder. Montrarna är uppdelade i olika ämnen, som t.ex skola, kyrka, hantverk, näringar


Himmelsrum

1981 fick hembygdsföreningen jordbruksfastigheten Himmelsrum1:5 i donation av jordbrukaren Alf Nilsson.
Gården ligger 8 km nordväst om Gamleby, tänkt att spegla hästepokens tid, d.v.s. 1900-talets första hälft. Gården är på 11 ha åker, 5 ha äng och 22 ha produktiv skogsmark.


Vistingsö


Vistingsö i Gamlebyviken, donerades av bröderna Hilding och Ingvar Bossler och är tänkt att vara ett utflyktsmål för Gamlebyborna.
Ön, som har 2 fritidshus, fiskebod, bryggor och båt är till hälften ägd av Hembygdsföreningen till hälften av Ingvar Bosslers stiftelse.
Ön disponeras av Hembygdsföreningen.

Runt ön slingrar en vandringsstig. På ena sidan glittrar Gamlebyvikens vatten och på den andra har man öns rika flora med en matta av blommor vår och sommar och lövträdens färgprakt på hösten.
En tur på hösten runt ön kan dessutom ge en god svampskörd. I oktober bildar svart trumpetsvamp fin kontrast till gulnande lindlöv.